CMK/CMK İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 16.01.2019| Okunma Sayısı: 5545

MARDİN BAROSU

 

CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

I.BÖLÜM

 

AMAÇ ve KAPSAM

 

Amaç ve Kapsam   :

MADDE 1: (1) Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan MARDİN Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslar arası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Tanımlar                :

MADDE 2:

 

(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

 

a) Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak MARDİN Barosu CMK sistemine katılmış ve müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

 

b) Müdafi; bu yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

 

c) Vekil; bu yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

 

d) Baro İlçe Temsilcileri; Yönetim Kurulu kararı ile atanmış ilçe CMK temsilcilerini,

 

e) Görev kabul puanı; yapılan her görevlendirme için sistem tarafından belirlenen puan ile avukatın içinde bulunduğu kıdeme denk gelen katsayı puanının çarpımı sonucu hanesine yazılan puanı

 

f) Ortalama puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı

 

g) Katsayı Puanı;

Meslekte 1 yıllık kıdemi dolmamış olan avukat için  0,50 değerini,  

 

Meslekte 1 yıllık kıdemi doldurmuş olup ta, 3 yıllık kıdemi doldurmamış olan avukat için 0,75 değerini,

Meslekte 3 yıllık kıdemi doldurmuş olup ta, 5 yıllık kıdemi doldurmamış olan avukat için  1,00  değerini,  

Meslekte 5 yıllık kıdemi doldurmuş olup ta, 10 yıllık kıdemi doldurmamış olan avukat için 1,25  değerini, 

Meslekte 10 yıllık kıdemi doldurmuş olan avukat için 1,50 değerini,

 

h) Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

ı) Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

i) Kovuşturma;  İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder.

j) CMK Servisi; CMK hizmetlerini i yönerge gereğince yerine getirmekle yükümlü baro birimini ,

k) Robot sistem; Baro tarafından CMK gereği avukat/vekil görevlendirmesi için kullanılan otomatik görevlendirme yazılım ve sistemini ifade eder.

 

I. BÖLÜM

 

ORGANLAR ve GÖREVLERİ

Organlar                               :

 

MADDE 3:

(1) CMK uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi veya üyeleri , CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir;

 

(2) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

 

(3) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi veya üyeleri ; yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

 

MADDE 4:

 

CMK Komisyonu;

 

(1)   CMK Komisyonu, MARDİN Barosu CMK uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur.

(2)   CMK Komisyonu; CMK ilçe temsilcileri dâhil 15 kişiden oluşmakta olup, istekliler arasından Baro Yönetim Kurulu kararı ile atanır. CMK ilçe temsilcileri komisyonun doğal üyesi sayılırlar.

(3)    CMK Komisyonu ayda bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde Baro Başkanı veya Görevli Yönetim Kurulu üyeleri komisyonu toplantıya çağırabilir.

 

 

CMK  İlçe Temsilcileri:

 

MADDE 5:

Baro Yönetim Kurulu kararı ile atanan CMK ilçe temsilcileri;                        

a)  Kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında

Baro Yönetim Kurulunu ve CMK Komisyonunu bilgilendirir.

 

b) İlçesindeki görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin

 

Aktarılmasını sağlar. İlçede düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapar.

 

c)   Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

III.BÖLÜM

 

GÖREVLİ AVUKATLAR

 

Sisteme Kabul:

 

MADDE 6:

 

(1) CMK kapsamında görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Başkanlığı'na yazılı olarak başvururlar.

 

(2) Eğitim çalışmasına katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan avukatlar görevlendirme listesine eklenir.

 

Görevlendirme Esasları:

 

MADDE 7:

 

(1) CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir. Baro Başkanlığı bu işlemi robot sistem üzerinden yerine getirir.

 

(2) Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Dargeçit, Ömerli, Savur, Derik, Mazıdağı ilçelerinde, avukat talepleri o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanır. Yeşilli ilçesinde avukat talepleri Artuklu ilçesi görev listesinden karşılanır. Görevlendirme listeleri oluşturulurken büro adresleri baz alınır. Hizmetin aksamamasına yönelik tüm tedbirler Baro Başkanlığı tarafından alınır.

 

(3) Görevlendirmeler puan sırasına göre yapılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerden aldıkları görev kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları “görev red puanları toplamından oluşur.

 

(4) Saat 08:00 ile 17:00 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri gündüz görevi, 17:00 ile 00:00 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri akşam görevi,  00:00 ile 08:00  saatleri arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri ise gece görevidir. Gece görev kabul puanı ise gündüz ve akşam  görev kabul puanının yarısı kadardır. Görevli avukat görevlendirildiği şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanların her biri için ayrı ayrı görev puanı alır. İlgili yönetmelik gereği ücretin yarısının ödendiği durumlarda, görev puanı da bu göreve verilecek puanın yarısı kadar olacaktır.

 

(5) Soruşturma evresi ve kovuşturma evresine ilişkin görevlerin puanları ayrı ayrı tutulur.

 

(6) Görevlendirme listelerine yeni eklenenler ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen, askıya alma-çıkarma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dahil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler.

 

(7) Soruşturma evresinde 10 kişiden fazla şüpheli ya da mağdura ve aynı şüpheli ya da mağdurun 10 adetten fazla dosyasına aynı avukat görevlendirilmez. Görevlendirilen avukat 10 adedin üzerindeki kişi ya da soruşturma dosyaları için yeni bir avukat atanmak üzere Baroya bilgi verir.

          (8) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek baroya bildirilen kişilere, ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

 

             (9) Kovuşturma evresinde müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, haklı mazereti bulunması hâlinde ve geçici olarak görevlendirme yazısına dayanarak MARDİN Barosu CMK görevlendirme listesinde yer alan başka bir avukata yetki verebilir. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukat kovuşturma evresinde devam eden görevlerini, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.

 

             (10) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

 

             (11) MARDİN Barosu Yönetim Kurulu, görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

 

 

Görevin sona ermesi:

 

MADDE 8 :

 

Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer;

 

(1)     Soruşturma evresinde, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası

 

açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi ile,

 

(2)     Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi, ve zorunlu müdafilik ve vekillik

 

kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

 

(3)     Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi,

 

menfaat çatışması çıktığı anda görev yaptığı tüm kişilerle ilgili olarak sona erer. Ancak görevlendirilen avukatın görüştüğü kişilerden herhangi birinin beyanında menfaat çatışmasını tespit etmesi halinde, aralarında menfaat çatışması olan diğer kişilerle görüşmemiş olması şartıyla, diğerleri için görevi devam eder. Menfaat çatışması bulunan diğer kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla cmk servisine bilgi verilir. 

 

                (4) Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları uyarınca görevin devam etmekte olduğu mercie iletir. Avukatın görevden çekilme konusundaki bildirimi sonrasında ilgili kişi için yönetmelik gereğince yeniden avukat talebinde bulunulur. Avukatın görevden çekilme gerekçesi ile ilgili olarak baroya vereceği bilgi ayrıca değerlendirilir.

 

                (5) Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esası kapanan dosyadaki avukatın görevi sona erer. 

 

                (6) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın görevi müdafiliğine karar verilmemiş mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer. Kovuşturma evresinde devam eden görevlerini ise, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.       

 

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:         

 

MADDE 9 :

 

(1) Görevli avukatlar;                                          

 

                a.Görevlendirmelerin yapıldığı bilgisayarlı otomasyon sistemi üzerinde kendilerine özgülenen kullanıcı adı-parola-şifre ile girecekleri sayfalarından yapacakları işlemlerle, nöbetçi oldukları görev günlerini belirleyebilirler. Bu şekilde nöbet listesine eklendikleri günlerde geçici mazeret bildirme niteliğinde olmak üzere, görevlerini askıya alabilirler. Görevlendirme listelerinde bulunurken görev durumunu geçici mazeret niteliğinde olmak üzere askıya alma hali sadece soruşturma görevleri için geçerli olup, kovuşturma görev durumu bu şekilde askıya alınamaz.               

 

                b.Baro tarafından istenildiği zaman yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve araçlarla vermek zorundadırlar.

 

                c.Görevlendirmelerle ilgili Baroya verilen bilgilerin yanlışlığı sebebiyle gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa talep halinde ücretin iadesi söz konusudur.

 

                d.Görevden çekilme yasadaki koşullar ile sınırlı olup; görevden çekildiğini dosyaya ileten avukat çekilme durumunu ve gerekçesini gecikmeksizin (ve eğer mümkünse dosyaya baro tarafından yeni bir avukat görevlendirmesi yapılmadan önce) baroya da yazılı olarak bildirir.

 

                e.Görevli avukatlar atandıkları görevle ilgili olarak karşılaştıkları hukuka aykırılıklar ve işkence, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi görevlendirmenin ivedi yapılmasını gerektiren durumlarda, CMK kapsamında görevlendirme yapılamıyor ise, soruşturma evresine ilişkin görevlendirmenin, kişinin gelir durumuna bakılmaksızın, adli yardım görevlendirme listesinden yapılabilmesi için derhal baro başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

 

                f.Görevlendirme listesinde yer alan avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Bu durumda yeniden görevlendirme listelerine dahil edilmek için çıkma tarihi üzerinden an az 6 ay geçmiş olması gerekir. Avukat listeye tekrar alınma talebi ile başvurduğunda başvuru tarihindeki ortalama puan üzerinden görevlendirme listesine eklenir. Kendi isteği ile görevini dilekçeyle askıya aldıran avukatın askı süresi 2 yılı geçmişse, görevlendirme listesine eğitim çalışmalarının sistem tanıtımı sunumuna katılmak zorundadır.

 

                g.Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan, 4 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olanlar listeden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır.

 

Bu durumda olan müdafilerin listeye yeniden dahil edilmeleri için başvuruda bulunmaları yeterlidir. Başvuruda bulunan müdafi, başvuru tarihindeki ortalama puandan listeye dahil edilir.

 

Listeden çıkmış sayılma ve ortalama puandan geri dönüş soruşturma puanı ortalama puanın üzerinde olanlara uygulanmaz.

 

Ücret ve Giderler   :

 

MADDE 10:

 

(1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde ödenir.

 

                (2) Görevlendirilmesi ile görev yerinde hazır bulunduğu tespit olunan görevli avukatın; kendi iradesi dışında bir nedenle soruşturma veya kovuşturma işlemlerine katılamamış olması durumunda veya haklı sebeplerle usulüne uygun olarak avukatlıktan çekildiği takdirde tarifede belirlenen ücret tam olarak ödenir.

 

 

 

IV.BÖLÜM

 

MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

 

Eğitim Çalışmaları:

 

MADDE 11:

 

(1) Baro tarafından yılda en az iki defa sertifikalı CMK eğitim çalışması yapılır. Baro tarafından Eğitim çalışmasının tarihi CMK Komisyonun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. CMK listesinde görev yapabilmek için avukatların Baro Tarafından düzenlenecek CMK eğitim çalışmasına katılarak sertifika almaları zorunludur. İç Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile eğitim sertifikası olmayan listedeki avukatların veya görevlendirme listelerinde yer almak üzere ilk kez başvuran avukatların,  Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren ilk düzenlenecek olan eğitim çalışmasına katılarak sertifika alması zorunludur. Alınacak olan sertifikanın süresi 1 yıldır. Sertifikalı eğitim programına katılmayan veya sertifika süresi dolduktan sonra baro tarafından düzenlenen ilk eğitim çalışmasına katılmayan avukat CMK görev listesinden çıkarılır.  

 

(2)Yürütme kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulduğu hallerde CMK görevlendirme listelerinde bulunan tüm görevli avukatlara yönelik olarak kapsamlı eğitim çalışmaları,  değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

 

YAPTIRIMLAR

 

Uyarı                                      :

 

MADDE 12:

 

(1) Görevli avukatlardan;

 

a.   Mazeretsiz olarak verilen görevi kabul etmeyenler,

 

b.  Kabul ettikleri görevi haklı bir gerekçe olmaksızın iade edenler,

 

c. Kabul ettikleri göreve, görevi kabul anından itibaren 2 saat içinde gitmediklerinden aynı talebe yeni görevlendirme yapılmasına neden olanlar,

 

d. Bu yönergenin yürürlük tarihinden itibaren kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında haklı bir mazereti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendirenler,

 

e.    Bu yönerge gereğince yapılmış bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,

 

f.    Disiplin kovuşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

 

g.   Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

 

h. Görevli oldukları dosyanın duruşmasını takip etmeyerek, mahkemeden uyarılması istenen veya yeniden görevlendirme yapılmasına sebebiyet verenler,

 

CMK Komisyonun  önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar.

 

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engellemez.

 

Çıkarma:

 

MADDE 13:

 

(1) Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan bu yönerge nedeniyle verilen görevlere ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılır.

 

(2) Görevli avukatlardan;

 

a.   İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 12. maddesi uyarınca iki kez yazılı olarak uyarılanlar, son uyarı tarihinden itibaren,

 

b.   Bu Yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

 

Yürütme kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar.

 

(3)Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler.  

 

 

 

Uyarı ve çıkarmada usul                     

 

MADDE 14:

 

(1)   12. ve 13. madde hükümlerinin uygulanmasında konu görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’ na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır. 

 

(2)   Yönetim kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

Ret Puanlarının Silinmesi

 

MADDE 15:

 

Listede yazılı avukatlar haksız olarak yazıldığını düşündükleri ret puanlarına karşı , ret puanının sisteme işlendiği tarihten itibaren 1 hafta içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler, Yönetim Kurulu CMK Komisyonunda görevlendirdiği üyenin ve sorumlu yönetim kurulu üyesinin görüşünü de alarak karar verir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

SON HÜKÜMLER

 

 Yürürlük                               :

 

MADDE 15 :

 

MARDİN Barosu Yönetim Kurulu'nun 08/09/2016  tarih ve 2016/88 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, MARDİN Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile daha önce kabul edilmiş buluna  CMK İç Yönergesi yürürlükten kalkar. 

22.04.2024
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.