MARDİN BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU TANITIM
Tarih: 26.06.2020| Okunma Sayısı: 2764

MARDİN BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

 GENEL TANITIM

Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden  yararlandırılmasıdır.

Adli yardım kurumu, adil yargılanma hakkının güvencesi olup, hak arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçlamaktadır. Anayasada tanımlanan sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin  gereği olarak devlet, hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere gerekli mekanizmaları oluşturmak zorunda olup adli yardım kurumu da, bu ilkeleri yaşama geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.

1-) Avukatlık Kanunu ve Baroların Uygulamaları Yönünden;

Barolara ve avukatlara ilişkin asli düzenlemeler ise Avukatlık Kanunu’nun 176-181. maddeleri arasında yer almaktadır. Avukatlık Kanunu’nda yer alan bu hükümler 10.05.2001 tarihinde yapılan değişikliklerle, yeniden düzenlenerek, işler hale getirilmiştir.  Avukatlık Kanunu’nun  Adli Yardımın Kapsamı başlıklı  176. maddesinde Adli yardım, “(…) avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Adli yardımla ilgili usul ve esaslar ise 30.03.2004 tarih 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun 178. maddesi gereği avukat talebi için baroların adli yardım bürolarına veya temsilciliklerine başvurmaktır. Barolar, kişilerin gerekli belge ve bilgiler ile yaptıkları adli yardım başvuruları üzerine taleplerini değerlendirerek adli yardım koşullarını taşıyan kişilere avukat görevlendirmesi yapabilmektedir. Bu konudaki takdir hakkı barolara tanınmış olup adli yardımdan avukat atamalarının tamamına yakını bu şekilde yapılmaktadır.

Büronun Çalışma Esasları ve  İşleyişi

a) Hukuki Yardım Faaliyeti

Adli Yardım Bürosu ve temsilciliklerimiz hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunmayanlara hizmet sunmakta, adli yardım koşulu gerçekleşen kişilere avukat görevlendirmesi yapmaktadır. Büromuza şahsen gelen, telefonla arayan, internet yoluyla bilgi talep eden bireyler, başvuru ve yardım konuları hakkında bilgilendirilmekte, hukuki yardım için yerleşim yerine göre merkez büro ve temsilciliklerimize yönlendirilmektedir.

Bireylerin adli yardımdan yararlanabilmeleri için ekonomik yönden yoksul olmalarının yanında dava ve taleplerinde haklı olmaları, yani hukuki yarar koşulunun gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca, adli yardımdan yukarıdaki koşulları taşımak kaydıyla yalnızca gerçek kişiler ve kamuya yararlı hayır kurumları yararlanabilirler. Bunların dışındaki tüzel kişiler adli yardımdan yararlanamazlar. Yabancı gerçek kişiler ise, karşılıklılık koşulu var ise adli yardımdan yararlanabilirler.

Başvuru sırasında başvuruculardan fakirlik belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, davaya veya hukuksal sorununa ilişkin belgelerin birer örneği istenmektedir.

*Başvurular, büromuzca hazırlanan “Adli Yardım Başvuru Formu” nun   başvuruyu alan sorumlu avukat tarafından başvurucunun beyanları çerçevesinde doldurulması suretiyle alınmaktadır.

Adli Yardım Başvuru Formu “başvurucunun kişisel bilgileri, talebe esas olayın özeti,varsa mahkeme bilgileri, başvurucunun ekonomik durumuna ilişkin bilgiler, başvuruyu alan avukatın, adli yardım konusu işle ilgili  hukuksal değerlendirmesine ve başvurucunun ekonomik durumuna ilişkin kanaatine ilişkin bilgiler  ” şeklinde bölümlerden oluşmaktadır.

Başvurular, Merkez Büromuzda ve Temsilciliklerimizde sorumlu avukatlarımızca alınmakta, bu başvuruların tümü daha sonra Mardin Barosu Adli Yardım Merkez Büro’da toplanarak Adli Yardım Büro/Temsilciliklerdeki sorumlu avukatlar tarafından incelenmekte ve avukat görevlendirmeleri Adli Yardımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin onayla yapılmaktadır.

b) Temsilcilik Toplantıları:

Adli yardım işleyişinin geliştirilmesi, sorunların tespiti ve çözümü için rutin toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, temsilcilikler tarafından alınan adli yardım başvurularının  değerlendirilmesi ve  avukatlara atama yapılmaktadır.

c) Avukat Görevlendirilmesi:

Atamalar TBB Adli Yardım Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre yapılmaktadır.

15.06.2024
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.